Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Доверявайки се на нас, сключвайки договор за счетоводно обслужване Вие може да разчитате на компетентни, бързи и ефективни решения на финансово-счетоводните и осигурителни казуси. Получавате обратна връзка за финансовото състояние на Вашия бизнес, както и представителство и защита на интересите Ви пред държавните институции. Счетоводните услуги, които Ви предлагаме са: Съставяне на сметкоплан и счетоводна политика на предприятието; Изготвяне и осчетоводяване на счетоводни документи; Съставяне на амортизационни планове и начисляване на амортизации; Изготвяне и подаване на справки-декларации по ЗДДС; Осчетоводяване на банкови извлечения в лева и валута; Начисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци; Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО; Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, и подаването им към съответните държавни учреждения; Подготвяне на документи, изисквани от държавните институции касаещи проверки и...