Правни услуги

Правни услуги

Ние предлагаме следните правни услуги: Съставяне на документи за различни сделки: договори за покупка или продажба на активи, за заеми, за цесии, за предоставяне на услуги, и др.; Данъчна защита при различни видове данъчни производства: съставяне на жалби и възражения по ревизионни доклади и ревизионни актове; Изготвяне и подаване на документи в Търговски регистър към Агенцията по вписвания; Правни...
Обработка на заплати

Обработка на заплати

Най – динамични са промените в трудовото и осигурително законодателство в България, често пропускането и на най – малкия детайл от тези промени може да доведе до глоби за вашия бизнес. Това е и основната причина поради, която да доверите обработката на заплати и осигуровки на нас. Услугите, които Ви предлагаме са следните: Консултиране свързано с начина на наемане на служители; Окомплектоване на трудови досиета; Съставяне на фишове и ведомости за работни заплати; Изготвяне на платежни нареждания за дължими осигуровки, данъци, и заплати; Обработка и предоставяне на болнични листове в НОИ; Изготвяне и подаване на декларации, свързани с осигуряване; Съставяне на удостоверения и служебни бележки; Консултиране и помощ при проверки от НОИ, Инспекция по труда и...
Годишно счетоводно приключване

Годишно счетоводно приключване

Счетоводното приключване на финансовата година и подаването на свързаните с това декларации и отчети е един от важните моменти през данъчната година. Определянето на финансовия резултат на фирмата осигурява важна информация за развитието на бизнеса. Ние Ви предлагаме: Осчетоводяване на счетоводните документи на фирмата и изготвяне на годишен финансов отчет, и оборотна ведомост; Коректно изготвяне на годишна данъчна декларация от правоспособен счетоводител; Данъчна защита, помощ и консултации при проврки от...
Консултации

Консултации

Ние ще Ви консултираме по различни финансово – счетоводни казуси и проблеми, като: Организиране на счетоводството по начин, който отговаря на нормативните изисквания и дава качествена информация за по – ефективно управление на дружеството; Казуси свързани с данъчни аспекти на годишното счетоводно приключване; Казуси свързани с амортизационната политика; Счетоводно отразяване и данъчно третиране на сделки и събития от ежедневието на всеки...
Регистрация на фирми

Регистрация на фирми

Нашият опит и практика ще Ви бъдат полезни, за да изберете подоходящ правен статут за Вашият бизнес. Ние ще Ви бъдем полезни в избора на: – Икономическа дейност на фирмата; – Размер на капитала на дружеството; – Начин на управление на фирмата; Ще Ви консултираме и по всички други въпроси, които възникват при учредяването на ново дружество. В цената, която плащате се включват всички държавни, нотариални и банкови такси, хонорари за подготовка на документи, Може да разчитате, че ще подготвим всички необходими документи и ще впишем всяка промяна в Агенция по Вписванията, свързана с: – Покупко-продажба на дялове от дружеството; – Промяна на адреса на дружеството; – Промяна в управлението на дружеството; – Промяна в предмета на дейност на дружеството; – Промяна в наименованието на...