Счетоводно обслужване

Счетоводно обслужване

Доверявайки се на нас, сключвайки договор за счетоводно обслужване Вие може да разчитате на компетентни, бързи и ефективни решения на финансово-счетоводните и осигурителни казуси. Получавате обратна връзка за финансовото състояние на Вашия бизнес, както и представителство и защита на интересите Ви пред държавните институции.
Счетоводните услуги, които Ви предлагаме са:

Съставяне на сметкоплан и счетоводна политика на предприятието;
Изготвяне и осчетоводяване на счетоводни документи;
Съставяне на амортизационни планове и начисляване на амортизации;
Изготвяне и подаване на справки-декларации по ЗДДС;
Осчетоводяване на банкови извлечения в лева и валута;
Начисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци;
Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО;
Съставяне на междинни и годишни финансови отчети, и подаването им към съответните държавни учреждения;
Подготвяне на документи, изисквани от държавните институции касаещи проверки и ревизии;